Mencari Arti Nama Menurut Islam, Karena Nama Adalah Doa

MENCARI ARTI NAMA – Anda pastihnya pernah mendengar istilah, apalah arti sebuah nama? Ungkapan ini sering sekali kita dengar di dalam keseharian atau mungkin dalam perkenalan dengan orang baru kita temui. Akan tetapi, benarkah ungkapan itu?

Ternyata, arti dari sebut nama menurut islam itu sangat pentingi, karena dalam islam, sebuah nama ada yang dianjurkan dan bahkan ada yang dilarang. Karena nama berkaitan dengan nashab ataupun keturunan.

Disini kita dianjurkan untuk memberi nama-nama islami atau bisa juga memberikan nama kepada anak kita menurut Al qur’an, sebab di dalam Al qruan terdapat banyak nama-nama baik yang di dalamnya mengandung doa serta harapan.

Karena memang nama adalah doa. Nama menjadi doa, khususnya bagi kedua orang tua yang telah memberikan, juga untuk mereka yang dipanggil. Sehingga, arti nama menurut islam ini tidak boleh di anggap remeh.

Arti Sebuah Nama Menurut Islam

arti nama dalam islam
ramadhan.republika.co.id

Islam memerintahkan untuk semua orangtua dalam memberi nama untuk anaknya harus memberikannya dengan nama yang baik. Sebagaimana Firman Allah SWT berikut ini:

” Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya, ibunya mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah (pula). Mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan, sehingga apabila dia telah dewasa dan umurnya sampai empat puluh tahun ia berdoa:

“Ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau  berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku dan supaya aku dapat berbuat amal yang saleh yang Engkau ridhai; berilah kebaikan kepadaku dengan (memberi kebaikan) kepada anak cucuku.

Sesungguhnya aku bertaubat kepada Engkau dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri.” [QS. Al Ahqaaf, 46: 15]

Hadits yang di riwayatkan oleh Jabir bin Abdullah RA., Ia berkata:

Seseorang di antara kami mempunyai anak. Kemudian ia menamainya dengan nama Muhammad. Lalu orang-orang berkata  kepadanya: Kami tak akan membiarkanmu memberi nama Rasulullah SAW. Orang tersebut lalu berangkat membawa anaknya yang ia gendong di atas punggungnya untuk kemudian menemui Rasulullah SAW.

Setelah ia sampai di hadapan Rasulullah SAW, kemudian ia berkata: Ya Rasulullah! Anakku ini lahir, lalu aku memberinya nama Muhammad. Akan tetapi, orang-orang berkata kepadaku: Kami takakan membiarkanmu memberi nama dengan nama  Rasulullah SAW.

Rasulullah SAW lalu bersabda: “Kalian boleh memberikan nama dengan namaku, tetapi jangan memberi julukan sama dengan julukanku. Karena, akulah Qasim, aku membagi di antara kalian memberi nama  bayi / anak secara islami

Bagi orangtua hendaknya mencari nama yang beridentitas islami. Asma Allah disebut dengan Alhusna  karena mengandung makna yang berarti mensucikan, mengagungkan dan juga memuliakan.

Alhusna merupakan suatu kelebihan, misalnya seperti Maha Mulia, Maha Sempurna, Maha Tinggi, Maha Kuasa, Maha Besar dll. Dan di dalam Asmaul Husna sendiri terdapat:

 1. Nama-nama ketuhanan yang patut disembah (uluhiyyah),
 2. Nama-nama dan sifat Rububiyyah yang hanya dapat dilakukan oleh Allah saja,
 3. Nama dan sifat pengawas serta pengontrol,
 4. Nama-nama dan sifat-sifat yang disenangi hati,
 5. Nama-nama dan Sifat-sifat yang wajib kita contoh untuk perbaikan ahlak kita.

Nah dalam penggunaan nama-nama atau sifat-sifat yang Uluhiyyah dan juga Rububiyyah ini ada aturannya, disini kita harus menggunakan kata Abdu (hamba), dan khusus untuk Arrahman tidak boleh disifatkan kepada selain Allah SWT.

Dan Untuk nama-nama Allah yang sifatnya akhlaqi, semua orang bisa menggunakannya tanpa harus didahului dengan “Abdu,” tetapi harus dengan ketentuan bahwasanya sifat tersebut terbatas kepada sifat manusiawi dan tidak untuk sifat Ilahi.

Anak adalah Pemberian Allah Azza Wajalla

nama anak
percikaniman.id

Anak merupakan fitnah [Al Anfal: 28] atau bisa juga disebut dengan ujian bagi setiap orangtua yang bisa membawa kedua orangtua kepada kesenangan dunia dan juga akhirat, dengan syarat mereka dapat mendidiknya di jalan Allah Subhanahu wa Ta’ala.

Atau sebaliknya, yang dapat membawa mereka kedalam kesengsaraan dunia dan juga akhirat, apabila orangtua tersebut mendidik anak-anaknya di jalan keburukan (Syaithan).

Contoh Nama-nama Islami

nama islami
pomeps.org

Nama-nama Nabi:

 • Muhammad atau Ahmad
 • Adam
 • Idris
 • Nuh
 • Hud
 • Dzulkifli
 • Dll.

Nama yang diberikan Nabi:

 • Zainab (perempuan)
 • Ibrahim
 • Mundzir

Nama anak Nabi:

 • Ibrahim
 • Qosim
 • Fatimah (Az Zahro)
 • Ummu Kaltsum

Nama-nama Orang Baik dalam Al Quran:

 • Luqman (bapak yang bijaksana)
 • Dzulkarnain (raja yang perkasa).

Cucu Nabi:

 • Hasan
 • Husein

Istri Nabi:

 • A’isyah
 • Ummu Salamah
 • Hafsah
 • Khadijah
 • Zainab
 • Shofiyah
 • Saudah
 • Maimunah
 • Juwairiyah

Orang tua Nabi:

 • Abdullah
 • Aminah
 • Halimah (ibu yang menyusui)

Sahabat Nabi:

 • Abu Bakar
 • Umar
 • Usman
 • Ali (Khulafaaur Rasyidiin)
 • Zaid bin Harits
 • Salman Al Farisi
 • Khalid bin Walid
 • Mu’adz bin Jabbal
 • Anas bin Malik
 • Abu Dzar Al Ghifari
 • Dll

Pentingnya Sebuah Nama

pentingnya nama
pjmedia.com

Islam sangatlah memperhatikan di dalam masalah pendidikan kepada anak. Saat ia lahir, Islam sendiri sudah menganjurkan untuk memberikannya nama kepada anak dengan menggunakan nama-nama yang baik.

Karena di hari kiamat, setiap orang nantinya akan di panggil Allah SWT dengan menggunakan namanya dan juga nama bapaknya.

Yang paling penting adalah nama yang memiliki arti baik, karena saat seseorang di panggil dengan namanya, maka sebenarnya panggilan itu merupkan doa untuknya.

Oleh karena itu, nama yang baik bisa mempengaruhi kepada pemilik nama itu sendiri, karena ia selalu didoakan saat dipanggil dengan namanya. Begitu pun sebaliknya, apabila nama yang di panggil itu mengandung arti yang tidak baik, maka akan mempengaruhi si pemiliknya.

Jadi, nama ini sangat penting. Untuk itu kita harus Mencari Arti Nama Menurut Islam sebaik mungkin.

Beri Tanggapan