Pentingnya Mempelajari Hukum Tajwid dalam Membaca Al-Quran

Tajwid memiliki peran penting dalam membaca Al-Quran dengan benar dan baik. Dengan menguasai hukum tajwid, pembaca Al-Quran dapat membaca ayat dan kalimat dengan benar sehingga dapat menghindari kesalahan dalam pengucapan huruf-huruf Al-Quran yang dapat mengubah makna dari ayat yang dibaca.

Selain itu, pembaca yang menguasai hukum tajwid dapat membaca Al-Quran dengan lancar dan merdu sehingga mampu menenangkan hati dan memberikan rasa khusyuk saat membaca Al-Quran.

Untuk menguasai hukum tajwid, diperlukan pembelajaran secara langsung dengan guru atau orang yang berpengalaman dalam membaca Al-Quran dengan tajwid yang benar. Saat ini, tersedia berbagai sumber belajar tajwid baik berupa buku, audio, maupun video yang dapat diakses melalui internet.

Namun, bimbingan langsung dengan guru atau ustadz tetap menjadi pilihan yang terbaik karena dapat memberikan pengarahan secara spesifik dan dapat langsung memperbaiki kesalahan dalam membaca Al-Quran.

Dengan mempelajari hukum tajwid, maka setiap muslim dapat membaca Al-Quran dengan lebih baik dan benar, sehingga ibadah yang dilakukan dapat lebih bermakna dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi kehidupan kita di dunia maupun akhirat.

Sejarah Singkat Hukum Tajwid

Asal-usul hukum tajwid berasal dari masa Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Pada waktu itu, pembacaan Al-Quran dilakukan secara lisan dan tidak tertulis.

Para sahabat yang mendengar langsung bacaan Nabi Muhammad SAW kemudian memperhatikan cara Nabi membaca Al-Quran dengan seksama dan menirukannya. Mereka kemudian mengajarkan cara membaca Al-Quran dengan benar kepada para pengikut dan murid-muridnya.

Kemudian, pada masa Khulafaur Rasyidin, aturan-aturan tajwid mulai dikembangkan secara lebih sistematis dan terstruktur. Beberapa ulama seperti Abu Ubaidah, Al-Khalil bin Ahmad, serta Al-Farahidi menyusun beberapa kitab yang membahas tentang hukum tajwid secara terpisah.

Namun, kitab-kitab tersebut masih belum lengkap dan saling bertentangan sehingga masih memerlukan penyempurnaan.

Pada abad ke-8 Masehi, seorang ulama bernama Imam Asy-Syafi’i menyusun sebuah kitab yang memuat aturan-aturan tajwid yang diakui oleh seluruh ulama pada masa itu.

Kitab tersebut diberi judul “Al-Hikmah Fi Al-Qur’an” yang kemudian menjadi salah satu rujukan utama dalam mempelajari hukum tajwid.

Sejak itu, hukum tajwid menjadi salah satu disiplin ilmu yang dipelajari secara serius dalam tradisi Islam dan menjadi bagian penting dari ilmu Al-Quran.

Pengertian Hukum Tajwid

Hukum tajwid adalah aturan atau metode dalam membaca Al-Quran dengan benar dan baik. Tajwid berasal dari kata “jawa-dal-waw” yang artinya adalah “memperindah”. Dalam pembacaan Al-Quran, tajwid sangat penting karena dapat mempengaruhi makna ayat dan kalimat yang dibaca.

Hukum tajwid meliputi berbagai macam aturan seperti cara membaca huruf-huruf yang berkaitan dengan panjang-pendeknya bacaan, cara mengucapkan huruf-huruf yang terdapat dalam satu kata, serta cara memperlancar dan memperhalus bacaan.

Selain itu, hukum tajwid juga membahas tentang cara membaca huruf-huruf yang berkaitan dengan tasydid, mad, ghunnah, dan lain sebagainya.

Tujuan dari hukum tajwid adalah agar pembaca Al-Quran dapat membaca Al-Quran dengan benar dan baik sehingga dapat memahami makna ayat dan kalimat yang dibaca secara tepat.

Selain itu, pembaca yang menguasai hukum tajwid dapat membaca Al-Quran dengan lancar dan merdu sehingga mampu menenangkan hati dan memberikan rasa khusyuk saat membaca Al-Quran.

Menguasai hukum tajwid juga menjadi penting bagi setiap muslim yang ingin meningkatkan kualitas ibadahnya kepada Allah SWT.

Jenis-jenis Hukum Tajwid

Ada beberapa jenis hukum tajwid yang harus dipahami oleh setiap pembaca Al-Quran. Berikut ini adalah beberapa jenis hukum tajwid:

 1. Hukum Ikhfa – Ikhfa adalah cara membaca huruf-huruf yang harus dilafalkan dengan suara yang diredam atau disamarkan. Huruf yang termasuk dalam hukum ikhfa adalah huruf nun sukun dan mim sukun.
 2. Hukum Idgham – Idgham adalah cara membaca dua huruf yang bertemu dengan cara menyatukan atau menggabungkannya menjadi satu suara. Huruf yang termasuk dalam hukum idgham adalah huruf nun mati dan mim mati.
 3. Hukum Mad – Mad adalah cara membaca huruf-huruf yang panjang. Terdapat tiga jenis mad yaitu mad thobi’i, mad lazim dan mad wajib muttasil.
 4. Hukum Qalqalah – Qalqalah adalah cara membaca huruf-huruf yang harus dilafalkan dengan suara getaran. Terdapat lima huruf yang termasuk dalam hukum qalqalah yaitu huruf ta, tha, jim, dal dan qaf.
 5. Hukum Ghunnah – Ghunnah adalah cara membaca huruf-huruf yang harus dilafalkan dengan suara serak atau bergetar. Terdapat dua jenis hukum ghunnah yaitu ghunnah muraqab dan ghunnah mutlaq.
 6. Hukum Iqlab – Iqlab adalah cara membaca huruf nun mati tanwin menjadi huruf mim dengan suara qalqalah.

Dengan memahami jenis-jenis hukum tajwid, pembaca Al-Quran dapat membaca Al-Quran dengan benar dan baik sehingga dapat memahami makna ayat dan kalimat yang dibaca secara tepat.

Keutamaan Mempelajari Hukum Tajwid

Mempelajari hukum tajwid sangat penting bagi setiap muslim yang ingin membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Berikut adalah beberapa keutamaan mempelajari hukum tajwid:

 1. Meningkatkan kualitas membaca Al-Quran – Dengan mempelajari hukum tajwid, seseorang dapat membaca Al-Quran dengan benar dan baik sehingga memahami makna ayat dan kalimat yang dibaca dengan tepat.
 2. Mendapatkan pahala – Membaca Al-Quran dengan baik dan benar sesuai dengan hukum tajwid adalah ibadah yang sangat dianjurkan dalam Islam. Dengan membaca Al-Quran dengan baik dan benar, seseorang akan mendapatkan pahala yang berlipat-lipat.
 3. Meningkatkan kecintaan kepada Al-Quran – Dengan mempelajari hukum tajwid, seseorang dapat mengenal Al-Quran dengan lebih baik. Hal ini akan meningkatkan kecintaan seseorang kepada Al-Quran sebagai kitab suci yang diturunkan oleh Allah SWT.
 4. Meningkatkan kepercayaan diri – Dengan menguasai hukum tajwid, seseorang akan lebih percaya diri dalam membaca Al-Quran. Hal ini akan membuat seseorang lebih mudah untuk membaca Al-Quran di depan banyak orang.
 5. Menjaga kelestarian Al-Quran – Dengan mempelajari hukum tajwid, seseorang dapat membaca Al-Quran dengan benar dan baik sehingga dapat menjaga kelestarian Al-Quran sebagai kitab suci yang harus dijaga keasliannya.

Oleh karena itu, mempelajari hukum tajwid merupakan hal yang sangat penting bagi setiap muslim yang ingin membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Dengan memahami hukum tajwid, seseorang akan dapat membaca Al-Quran dengan merdu dan tepat sehingga dapat memahami makna ayat dan kalimat yang dibaca dengan baik.